Live

Oraşul Ovidiu intră din nou în carantină, din această seară: lista interdicţiilor

Oraşul Ovidiu intră din nou în carantină, din această seară: lista interdicţiilor
Publicat pe 19 decembrie 2020

Oraşul Ovidiu intră din nou în carantină începând din această seară, de ora 20:00, pentru o perioadă de 14 zile, după ce şeful DSU a semnat ordinul privind prelungirea măsurii de carantinare zonală.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

ART. 1(1) Se propune prelungirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.12.2020, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Ovidiu, județul Constanța.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este delimitatde următoarele coordonategeografice:

N 44°16′28.2″ - E 28°33′24.5″

N 44°14′29.9″ - E 28°34′28.3″

N 44°14′48.9″ - E 28°34′45.8″

N 44°14′54.6″ - E 28°33′02.3″

ART. 2Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART. 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART. 4În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

3. În intervalul orar 05.00-23.00,în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoareleexcepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărieşi locul/locurile dedesfășurare a activității profesionale şiînapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şinici realizată deladistanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor decompanie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuziesanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau devoluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activitățiagricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și detratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

j) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru defamilie, administrarea unei proprietăți;

k) deplasarea pentru participarea la slujbelereligioase în condițiile prezentei hotărâri;

l) deplasarea către instituțiile publice şifinanciare;

4. În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulația persoanelor în afaralocuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărieşi locul/locurile dedesfășurare a activității profesionale şiînapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şinici realizată deladistanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșireapentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionareapopulației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței şi protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor şitransporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfășoară activitatea profesională în afara zoneicarantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru defamilie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şinici realizată deladistanță;

g) urgențemedicale;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

i) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea dedomiciliu;

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată înprealabil.

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării şisemnătura.

9. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum şi formarea unor asemeneagrupuri;

10. Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

11. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

12. Prin grija administrației publice locale şi a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă şi acestea vor fi aduse la cunoștința populației.

13. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se varespecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății şi alMinistrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor,cu participarea a maxim 20 depersoane;

15. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor deprotecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise şideschise;

17. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1, alin. 2 şi măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, al Poliției locale (după caz), efectivelor din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau altor factori desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

ART. 5Se limiteazănumărul de persoane în cazul magazinelor sau centrelor/parcurilor comerciale astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanțare.

ART. 6 Magazinele sau Centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.

ART. 7Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, precum și pentru purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

ART. 8 Toate instituțiile publice vor analiza posibilitatea și vor dispune măsurile necesare pentru organizarea programului cu publicul numai în baza unor programări efectuate în prealabil.

ART. 9 Toate instituțiile publice vor desemna din cadrul personalului propriu responsabili pentru organizarea fluxului cu cetățenii.

ART. 10Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

ART. 11Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

ART. 12 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

ART. 14Primăria localității Ovidiu va întreprinde demersuri,prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru:

1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotărâre.

2. informarea populației asupra definiției de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de către Institutul Național de Sănătate Publică.

3.asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța.

4. colectarea deșeurilor şi asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice.

5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.

6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.

ART. 15Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență şi Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Ovidiu, județul Constanța, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, primăriei Ovidiu și altor factori interesați.

Sursă foto: digi24.ro

11 ianuarie 2021 - 02:44
LxnCO
Drug information sheet. Brand names. can i purchase generic viagra online in the USA. All news about medicines. Read information now. Actual news about medicines. Some what you want to know about medicine. All news about medicine. 21ec84e
10 ianuarie 2021 - 12:23
GrjYF
Medicines information. Cautions. get cheap viagra tablets in the USA. Some about medicines. Get here. Best news about medicine. Everything trends of medicament. All trends of drugs. ba70096
NOTĂ: Te rugăm să comentezi la subiect. Nu sunt admise atacurile la persoană, discriminarea de orice tip, limbajul vulgar, postarea materialelor publicitare. Încălcarea acestor norme este sancționată cu ştergerea imediată a comentariului!

Mai multe

Fără apă caldă şi căldură în zona Centru, din cauza unei avarii RADET

Din cauza unei avarii apărută pe rețeaua de transport amplasată pe strada Traian, nu se pot asigura deocamdată...

Cîţu: Pentru restaurate, discutăm... dacă îşi vaccinează tot personalul, să fie deschişi tot timpul, să nu mai fie legaţi de rata de incidenţă

Premierul Florin Cîţu a anunţat că poartă discuţii cu reprezentanţii din domeniul HoReCa, arătând, în acest...

Atenție, șoferi! De mâine, 6 străzi din municipiul Constanța devin cu sens unic

Noi măsuri de resistematizare rutieră vor intra în vigoare începând de miercuri, 21 aprilie. Mai exact, 6 străzi...

Florin Cîţu: Pentru mine important este că nu doresc să mai avem un lockdown, că putem să avem şi o economie deschisă

Premierul Florin Cîţu participă, marţi, la videconferinţa ”Bursa în anul crizei sanitare şi al...

Alexandru Arşinel şi soţia sa, internaţi după ce au fost diagnosticați cu Covid-19. Cei doi au avut rapelul la începutul lunii februarie

Actorul Alexandru Arşinel şi soţia sa sunt internaţi la un spital din Capitală, după ce a fost diagnosticat cu...

Unul dintre poliţiştii arestaţi în cazul bărbatului care a murit asfixiat, a fost suspendat. Celălalt a ieşit la pensie

Unul dintre poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean Argeş arestaţi preventiv în cazul bărbatului care a...

CORONAVIRUS ROMÂNIA, 20 aprilie. 2.931 de noi îmbolnăviri. S-a înregistrat cel mai mare număr de decese într-o singură zi, de la începutul pandemiei

În ultimele 24 de ore au fost raportate 2.931 de cazuri noi de COVID-19 din 35.746 de teste efectuate. Alți 237 de...

Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233